Reglement

Artikel 1: Doelstellingen van het netwerk

Business Netwerk Rotterdam heeft als uitgesproken doelstellingen:
Het bevorderen van de onderlinge contacten van haar leden;
Het introduceren van mede-leden in elkaars netwerken;
Het gebruikmaken van elkaars netwerken.

Zowel de zakelijke als de persoonlijke band zullen bij BNR over en weer onder de aandacht komen.
Voor het zakelijk deel is het uitgangspunt dat de leden onderling elkaar de transacties gunnen. Uiteraard na beoordeling van zaken zoals prijs, levertijd en kwaliteit.

Ten aanzien van de persoonlijke band is het uitgangspunt letterlijk aandacht hebben voor de andere leden in persoon. Dit betekent belangstelling hebben voor hobby’s, sportprestaties, gezinssituaties. Daar waar men binnen en buiten het zakenleven om, elkander de hand kan toereiken, doet men dit binnen Business Netwerk Rotterdam. Bindende factor is de mentaliteit, de normen en waarden, de persoonlijke achtergrond en het onderscheidend vermogen van zijn of haar bedrijf.

Artikel 2: Lidmaatschapscriteria

a) Gewoon lidmaatschap.
Om toegelaten te worden als gewoon lid dient men aan een aantal criteria te voldoen. Het bestuur van Business Netwerk Rotterdam beoordeelt of het lid aan deze criteria voldoet en bepaalt de belangrijkheid per criterium. Soms kan kennis en ervaring de doorslag geven wanneer het lid aan de andere criteria niet helemaal voldoet.
Criteria:
* Het bedrijf, dan wel de persoon dient te voldoen aan de in artikel 1 omschreven doelstellingen.
* Het bedrijf dient gevestigd, dan wel de persoon woonachtig, te zijn in de regio Groot Rotterdam.
* Per branche zullen maximaal twee leden tegelijkertijd worden toegelaten. Business Netwerk Rotterdam heeft een branche coderingslijst opgesteld, die altijd wordt meegezonden met het inschrijfformulier. Wanneer de branche voldoende vertegenwoordigd is, kan men op verzoek op een wachtlijst geplaatst worden.
* Het lidmaatschap beloopt een jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.
* Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet door andere personen uit dezelfde organisatie worden overgenomen.
* Het lid dient minimaal zeven jaar ervaring te hebben als ondernemer, als statutair directeur of als beslissend directielid/lid managementteam werkzaam te zijn.
* Het bedrijf dient minimaal een personeelsbestand te hebben vanaf 10 FTE’s.
* Het omzetniveau ligt vanaf 5.000.000,– euro.
* Het lid dient op voorhand duidelijk te maken wat hij/zij of hun organisatie kan toevoegen aan het Business Netwerk Rotterdam. Leden dienen het principe “wie geeft ontvangt” te onderschrijven.

b) Erelidmaatschap.
Ereleden worden aangewezen door het bestuur, nadat een meerderheid der stemmen op de algemene ledenvergadering dit heeft bekrachtigd. De basis om erelid te worden ligt in het gegeven dat het erelid bijzondere betekenis heeft voor Business Netwerk Rotterdam of dit gehad heeft in het verleden.

c) Gedragscode.
Het Business Netwerk Rotterdam hanteert een gedragscode voor haar leden. Deze code behelst eigenlijk niet meer en niet minder dan de gangbare fatsoennormen.
Dit impliceert bijvoorbeeld, dat wanneer een lid niet aanwezig kan zijn hij/zij dit tijdig bekend maakt. Immers, iedereen heeft de mogelijkheid om over het mobiele net een, al is het maar “last-minute”, boodschap achter te laten. Wanneer gedurende het jaar een lid minder dan 70% aanwezig is op de door het netwerk georganiseerde activiteiten, is dit reden voor het bestuur om het lidmaatschap van betreffend lid opnieuw te beoordelen.
Ook in het persoonlijke contact met de andere leden wordt er verwacht dat daar geen onvolkomenheden ontstaan en er altijd een open en prettige sfeer heerst. Ons Soort Mensen onthoudt zich van extreem buitensporige gedragingen binnen het netwerk en daar waar zij het netwerk vertegenwoordigen.

d) Beëindiging.
Het lidmaatschap kan zowel door het lid als door het bestuur schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een boekjaar. De opzegtermijn bedraagt vier weken vanaf datum schrijven. Met onmiddellijke ingang opzeggen is niet mogelijk, wel kan het lid besluiten de rest van het jaar afwezig te blijven van de bijeenkomsten.
De financiële verplichting echter behelst altijd een volledig boekjaar.
Het bestuur is gemachtigd om zodra een lid niet meer voldoet aan de onder artikel 2 gestelde criteria het lidmaatschap van betrokken lid op te zeggen.

e) Contributie.
Jaarlijks dienen de kosten van het lidmaatschap vooruit en wel per automatische incasso voldaan te worden. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en kenbaar gemaakt in de algemene ledenvergadering.

Artikel 3: Middelen

Business Netwerk Rotterdam biedt haar leden een aantal middelen aan om te communiceren met elkander, om de eigen onderneming te presenteren, om het eigen netwerk te vergroten, informatie te verkrijgen, om goede en scherpe in- en verkoop te realiseren, om zakelijk en privé te combineren op een aangename wijze.

Middelen
Er is een website over het netwerk, waar alle leden een korte introductie over hun eigen bedrijf kunnen plaatsen en indien aanwezig er een doorlink komt naar de eigen website.
De ledenlijst wordt aan alle leden ter beschikking gesteld.
Ieder lid mag tweemaal per jaar gratis een introducé meenemen. Uitgangspunt is wel dat deze introducé een potentieel lid is voor Business Netwerk Rotterdam. Indien een lid meerdere introducés wenst mee te brengen dan alleen tegen een kleine kostenvergoeding.
De leden wordt de mogelijkheid geboden om andere leden uit te nodigen op de eigen locatie of elders om een bedrijfspresentatie te geven. De leden ontvangen ieder nieuw boekjaar een evenementenagenda. Hier staan zowel de zakelijke als de familiedagen op aangegeven. Business Netwerk Rotterdam maakt zich hard om met een regelmaat, tezamen met al haar leden, andere business clubs te bezoeken of uit te nodigen bij Business Netwerk Rotterdam. Eveneens wordt er informatie verstrekt, dan wel bijeenkomsten belegd met vertegenwoordigers van gemeenten en overheden. Ieder lid is vrij om een suggestie aan te dragen, echter het bestuur beslist. Leden ondersteunen het “business-to-business-commitment”. Dit houdt in dat ieder lid zoveel mogelijk zaken binnen het netwerk regelt. Uiteraard kan Business Netwerk Rotterdam geen verantwoording dragen voor de onderlinge transacties.

Artikel 4: Bestuur

a) samenstelling en taken
Het bestuur aanvaardt de taken voor een looptijd van drie jaar. Hierna bestaat een roulatierooster per jaar. De bestuursleden kunnen hun taken alleen aangetekend schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Voor de uitvoering van deze taken zal een kleine vergoeding plaatsvinden. De hoogte van deze vergoeding wordt vastgesteld door het bestuur en kenbaar gemaakt in de jaarlijkse financiële verantwoording naar de leden.

b) vergaderingen
Het bestuur van Business Netwerk Rotterdam vergadert net zo vaak als zij nodig acht.
Daarnaast zal er ieder jaar een algemene ledenvergadering worden uitgeschreven. Ieder lid heeft een stem. Alle besluiten worden genomen met een meerderheid der stemmen. Bij staking zal het bestuur bij meerderheid beslissen.

c) commissies
Indien het bestuur dit nodig acht, kan zij een aantal commissies in het leven roepen.
De leden van deze commissies dienen voort te komen uit de leden. Gedacht kan worden aan een kascommissie etc. Het bestuur stelt de taken en bevoegdheden vast.
De commissies op haar beurt rapporteren aan het bestuur en vervolgens aan de leden op de algemene ledenvergadering.

d) secretariaat/communicatie
Business Netwerk Rotterdam heeft een secretariaat waar de leden hun schriftelijke vragen, dan wel suggesties naar kunnen sturen. Zij zullen dan zo snel mogelijk antwoord ontvangen van een van de bestuursleden of te horen krijgen dat dit punt op de agenda komt bij een volgende vergadering. Verder zal dit secretariaat alle werkzaamheden uitvoeren die normaal gesproken op een secretariaat thuis horen. Hiernaast zal dit secretariaat ook zorg dragen voor een duidelijke communicatie naar de leden toe en naar derden. Uiteraard in overleg met het bestuur.